مژه مصنوعی مکس فکتور مدل MEDIUM

مناسب برای چشم های: کوچک، بزرگ، گرد، بادامی، گود