Tag Archives: تصمیمی برای جلب حمایت خیران در شمال تا جنوب ایران

گاهی باید برای ساخت مدرسه و کودکان بازمانده از تحصیل رکاب بزنی!

شاید خیلی از افراد بی تفاوت از کنار این ترک تحصیل ها گذشته و با سرعت از کنار آن رد شوند.  اما بعضی‌ها مثل سحر طوسی مسیری ۲ هزار کیلومتری را برای تحقق رویای مدرسه سازی رکاب می‌زنند.